Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

O egzaminie

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno ? przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

gim_stru_2013

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć w Informatorach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.
Uczniowie (słuchacze) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym) mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach.*
* Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formę przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na podstawie:
? orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
? orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
? opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
oraz opinii, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
(DzU Nr 228, poz. 1491 ? opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana
na którymkolwiek etapie kształcenia, zachowuje swoją ważność na wszystkich etapach nauczania,
? opinii rady pedagogicznej w przypadku uczniów, którzy byli objęci w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną
z następujących powodów:
a) znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
b) mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
c) mają zaburzenia komunikacji językowej.

Uczeń (słuchacz) chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

Z przyznanych dostosowań warunków i formy egzaminu uczeń może, ale nie musi korzystać.
Szczegółowe informacje o dostosowaniach można znaleźć w Komunikacie Dyrektora CKE
i w Procedurach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów