Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

3 miejsce w finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

20140430_130853 Drużyna naszego gimnazjum w składzie : Jacek Chróściel, Dorian Hałun i Damian Kowalewski, zajęła trzecie miejsce w finale powiatowym Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym.

Turniej or­ga­ni­zowany  przez Kura­to­rium Oświaty, Pol­ski Związek Motorowy, Sto­warzysze­nie Edukacja i Tech­nika, Wydział Ruchu Dro­gowego w Żarach oraz Zespół Szkół Samo­chodowych odbył się 30 kwiet­nia w Zes­pole Szkół Samo­chodowych w Żarach.

W zawodach wzięli udział mis­tr­zowie gim­nazjów elim­i­nacji gmin­nych i miejs­kich naszego powiatu. Zawod­nicy uczest­niczyli w czterech konkurenc­jach. Najpierw rozwiązy­wali test wiedzy, który zaw­ierał pyta­nia doty­czące zna­jo­mości znaków i przepisów ruchu dro­gowego, następ­nie wykony­wali zada­nia prak­ty­czne doty­czące udziela­nia pier­wszej pomocy.

Kole­jnym etapem było poko­nanie rowerowego toru przeszkód oraz prze­jazd przez miasteczko ruchu dro­gowego.

Zwycięskie drużyny oraz wszystkie posi­ada­jące wysoką punk­tację zlic­zoną ze wszys­t­kich powiatów, będą reprezen­towały powiat żarski na szczeblu wojewódzkim. Czekamy na wyniki, bo nasza drużyna tez ma szansę.

Klasy­fikacja koń­cowa:

1 miejsce: Niepub­liczne Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku
2 miejsce: Gimnazjum nr 3 w Żarach
3 miejsce: PUBLICZNE GIMNAZJUM W TUPLICACH
4 miejsce: Gim­nazjum w Jasie­niu
5 miejsce: Gim­nazjum w Trze­bielu
6 miejsce: Zespół Szkół w Prze­wozie
7 miejsce: Gim­nazjum w Bro­dach
8 miejsce: Zespół Szkół Pub­licznych w Prze­wozie
9 miejsce: Zespół Szkolno – Przed­szkolny w Lipinkach Łuzy­c­kich
10 miejsce: Gim­nazjum w Bieniowie

Dariusz Wypych

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów